Vietnamese language and Culture I
Teacher: Le Thi Thanh Ha
2019/04/26
4Hours/6Weeks (Course is Time End)

Summary

Throughout each video, you will learn basic Vietnamese by listening and repeating after me to practice proper pronunciation, learning to use basic Vietnamese grammar to construct simple sentences and doing small practice exercises in the lessons. Moreover, you will learn about cultural insight and insider-only tips from a native speaker. After each unit, you will need to finish a test including 5 simple questions. Best of all, you should start speaking Vietnamese after just one lesson!

在每個視頻中,您將通過聆聽和重複學習基本的越南語來練習正確的發音,學習使用基本的越南語法來構建簡單的句子並在課程中進行小練習練習。此外,您將了解來自母語人士的文化洞察力和內部人員提示。在每個單元之後,您將需要完成包括5個簡單問題。最好的,你應該在課後開始講越南語。

Xuyên suốt mỗi video, bạn sẽ học tiếng Việt cơ bản bằng cách lắng nghe và lặp lại để luyện phát âm đúng, học cách sử dụng ngữ pháp tiếng Việt cơ bản để xây dựng các câu đơn giản và làm các bài tập thực hành nhỏ trong bài theo hướng dẫn. Hơn nữa, bạn sẽ tìm hiểu được về nét văn hóa và những lời khuyên chỉ dành cho người trong cuộc từ một người bản ngữ. Sau mỗi bài, bạn sẽ cần hoàn thành một bài kiểm tra bao gồm 5 câu hỏi đơn giản. Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn hãy nên bắt đầu nói tiếng Việt chỉ sau một bài học!

Throughout each video, you will learn basic Vietnamese by listening and repeating after me to practice proper pronunciation, learning to use basic Vietnamese grammar to construct simple sentences and doing small practice exercises in the lessons. Moreover, you will learn about cultural insight and insider-only tips from a native speaker. After each unit, you will need to finish a test including 5 simple questions. Best of all, you should start speaking Vietnamese after just one lesson!

Course Object

This course will arm you with basic Vietnamese and cultural insights which equip you with a foundation of intermediate and advanced Vietnamese.

本課程將為您提供基本的越南文化見解,為您提供中級和高級越南語的基礎。

Khóa học này sẽ mang đến cho bạn những hiểu biết cơ bản về văn hóa và tiếng Việt, trang bị cho bạn nền tảng của tiếng Việt trung cấp và cao cấp.

Course Teacher Intro

  • Lê Thị Thanh Hà
  • 教師簡介:

Master of Economics, Administration and Law – Rennes 1 University (France)

PhD candidate – Asia University (Taiwan)

I have taught Vietnamese classes at the schools: Dali Senior High School, China Medical Universiy.

Rennes 1大學(法國)的經濟學,行政與法學碩士

亞洲大學(台灣)的博士生

曾在:大理高級中學、中國醫藥大學教過越南班。

Course Schedule

第1週: Sounds and writing systems - Lesson 1: Sounds systems (3 videos)

第2週:Sounds and writing systems (cont.) - Lesson 2: Writing systems (4 videos)

第3週:Numbers Lesson 3: Numbers

第4週:Numbers (cont.) Lesson 4: How much/ How many?

第5週:Time and Dates Lesson 5:Time (3 videos)

第6週:Time and Dates (cont.) Lesson 6:Dates (2 videos)

第7週:Lesson 7: Conversation, Gramma and Vocabulary of Greetings (1 video)

第8週:Lesson 8: Gramma and Vocabulary (cont.)

第9週:Vietamese songs Lesson 9: Traditional Vietnamese

第10週:Vietnamese song (cont.) Lesson 10: Modern Vietnamese

Course Content

The course has 6 units. In each unit, you will learn Vietnamese by watching videos about different key topics.

該課程有6個單元,在每個單元中,您將通過觀看有關不同主題的視頻來學習越南語。

Khóa học có 6 bài học. Trong mỗi bài, bạn sẽ học tiếng Việt bằng cách xem các video về những chủ đề khác nhau.

Course Mode

本課程分為個主要單元,每個單元將由數個小單元所組成,每個小單元提供一段3~20分鐘的視頻影片。每週配合課程內容提供隨堂測驗,以幫助學習者快速確認是否瞭解上課內容,另安排期中考、期末考、作業用以考核學習成果,考核標準請參見「評分標準說明」

Course Grade

  • 平時測驗: 考試(選擇題)Thi trc nghim
  • 平時作業:考試(選擇題)Thi trc nghim
  • 期中考:考試(選擇題)Thi trc nghim
  • 期末考:考試(選擇題)Thi trc nghim

Grade Required


Course grade pass:60Grade Memo:max grade 100 point

Course Ability

英語能力

Trình độ tiếng Anh