พูดภาษาจีน 300 ประโยค (ไทย) 超实用300句说华语(泰语辅助)
教师: 陳如珏
2019/09/23
报名截止日期:2022/12/31
4时数/13周次 (已经开始)

概要

 1. 针对在台湾的日常生活规划十项主题与常用句,让你在不同主题下,轻松套用词汇说出华语。
  รูปแบบประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันในไต้หวัน 10 เรื่อง ทำให้คุณได้เรียนรู้และฝึกใช้คำศัพท์เพื่อการสื่อสารภาษาจีน
 2. 全中文异步影音讲述教学十个单元与同步视频影音交互教学三次,混成式课程让吸收效率更加倍。
  การบรรยายในรูปแบบวีดิทัศน์ด้วยภาษาจีน 10 บทเรียน และ การสอนผ่านวีดิโอคอล 3 ครั้ง เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ทั้งนี้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
 3. 每课搭配生活情境动画,将常用句重新排列,让你从情境中再次复习华语。
  ทุกบทเรียนจะมีการสร้างสถานการณ์จำลอง ฝึกฝนการเรียงประโยคที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงสถานการณ์และทบทวนภาษาจีน

授课教师

 • 教師姓名:陳如珏 
  Instructor's Name: Lucy Chen Rujue
 • 教師簡介:
  Instructor's Bio:

國立臺北教育大學華語文教學碩士
Teaching Chinese as a Second Language, National Taipei University of Education (M.A.)

現任德明財經科技大學講師、實踐大學華語中心/博雅學部講師
Adjunct Lecturer, Takming University of Science and Technology
Adjunct Lecturer, Shih Chien University

课程进度表

第1周:您好吗

第2周:多少钱

第3周:自我介绍

第4周:现在几点

第5周:今天星期几

第6周:怎么走

第7周:餐厅

第8周:我生病了

第9周:寄信打电话

第10周:祝福语

课程内容

本课程共计十大单元,包含:您好吗、多少钱、自我介绍、现在几点、今天星期几、怎么走、餐厅、我生病了、寄信打电话、祝福语。
หนังสือเรียนประกอบไปด้วย 10 บท ได้แก่ สบายดีไหม กี่บาท แนะนำตัวเอง ตอนนี้กี่โมง วันนี้วันอะไร เดินทางอย่างไร ร้านอาหาร ฉันไม่สบายแล้ว ส่งจดหมายและโทรศัพท์ การอวยพร

评分标准

通过标准


Course grade pass:100Grade Memo:max grade 100 point

先修科目或先备能力

 1. 各地對華語學習有興趣的零起點或初級學生。
  ผู้เรียนที่มีพื้นฐานระดับต้นหรือไม่มีพื้นฐานที่สนใจเรียนภาษาจีนจากทั่วโลก
 2. 居住在臺灣且對華語學習有需求的移工、新移民及其子女。
  ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันหรือกลุ่มคนทำงานที่มีความต้องการเรียนรู้ภาษาจีน
 3. 想練習不同情境、識讀正(繁)體字、接觸更多臺灣華語用法的在臺外籍學生、國際學生。
  นักศึกษาต่างชาติในไต้หวันที่สนใจฝึกฝนภาษาจีนในบริบทต่าง ๆ และสนใจเรียนรู้ภาษาจีนตัวเต็มรวมถึงไวยากรณ์ภาษาจีนในไต้หวัน

建议参考书目

《300句說華語》泰語版(五南圖書出版公司)
ชื่อหนังสือ สนทนาภาษาจีน 300 ประโยค (จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อู่หนาน) ฉบับภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม และภาษาอินโดนีเซีย