พูดภาษาจีน 300 ประโยค (ไทย) 超實用300句說華語(泰語輔助)(自學課程)
Teacher: 陳如珏
2023/01/01~2023/12/31

Summary

※本課程為自學課程,不提供測驗、討論區、證書等功能。亦無教師駐版!

 1. 針對在臺灣的日常生活規劃十項主題與常用句,讓你在不同主題下,輕鬆套用詞彙說出華語。
  รูปแบบประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันในไต้หวัน 10 เรื่อง ทำให้คุณได้เรียนรู้และฝึกใช้คำศัพท์เพื่อการสื่อสารภาษาจีน
 2. 全中文非同步影音講述教學十個單元與同步視訊影音互動教學三次,混成式課程讓吸收效率更加倍。
  การบรรยายในรูปแบบวีดิทัศน์ด้วยภาษาจีน 10 บทเรียน และ การสอนผ่านวีดิโอคอล 3 ครั้ง เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ทั้งนี้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
 3. 每課搭配生活情境動畫,將常用句重新排列,讓你從情境中再次複習華語。
  ทุกบทเรียนจะมีการสร้างสถานการณ์จำลอง ฝึกฝนการเรียงประโยคที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงสถานการณ์และทบทวนภาษาจีน

Course Teacher Intro

 • 教師姓名:陳如珏 
  Instructor's Name: Lucy Chen Rujue
 • 教師簡介:
  Instructor's Bio:

國立臺北教育大學華語文教學碩士
Teaching Chinese as a Second Language, National Taipei University of Education (M.A.)

現任德明財經科技大學講師、實踐大學華語中心/博雅學部講師
Adjunct Lecturer, Takming University of Science and Technology
Adjunct Lecturer, Shih Chien University

Course Schedule

第1週:您好嗎

第2週:多少錢

第3週:自我介紹

第4週:現在幾點

第5週:今天星期幾

第6週:怎麼走

第7週:餐廳

第8週:我生病了

第9週:寄信打電話

第10週:祝福語

第11週:延伸資源

Course Content

本課程共計十大單元,包含:您好嗎、多少錢、自我介紹、現在幾點、今天星期幾、怎麼走、餐廳、我生病了、寄信打電話、祝福語。
หนังสือเรียนประกอบไปด้วย 10 บท ได้แก่ สบายดีไหม กี่บาท แนะนำตัวเอง ตอนนี้กี่โมง วันนี้วันอะไร เดินทางอย่างไร ร้านอาหาร ฉันไม่สบายแล้ว ส่งจดหมายและโทรศัพท์ การอวยพร

Course Grade

※本課程為自學課程,不提供測驗。

Grade Required


Course grade pass:100Grade Memo:max grade 100 point

Course Ability

 1. 各地對華語學習有興趣的零起點或初級學生。
  ผู้เรียนที่มีพื้นฐานระดับต้นหรือไม่มีพื้นฐานที่สนใจเรียนภาษาจีนจากทั่วโลก
 2. 居住在臺灣且對華語學習有需求的移工、新移民及其子女。
  ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันหรือกลุ่มคนทำงานที่มีความต้องการเรียนรู้ภาษาจีน
 3. 想練習不同情境、識讀正(繁)體字、接觸更多臺灣華語用法的在臺外籍學生、國際學生。
  นักศึกษาต่างชาติในไต้หวันที่สนใจฝึกฝนภาษาจีนในบริบทต่าง ๆ และสนใจเรียนรู้ภาษาจีนตัวเต็มรวมถึงไวยากรณ์ภาษาจีนในไต้หวัน

Course Suggest

《300句說華語》泰語版(五南圖書出版公司)
ชื่อหนังสือ สนทนาภาษาจีน 300 ประโยค (จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อู่หนาน) ฉบับภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม และภาษาอินโดนีเซีย