食品安全與檢驗
Teacher: 陳玉桂,周清富
2018/04/16

Summary

An toàn thực phẩm là vấn đề quan trọng, mà cả thế giới đang quan tâm. Vì lý do này, khóa học về kiểm tra an toàn thực phẩm cung cấp các biện pháp đơn giản và nhanh chóng cho các sự cố an toàn thực phẩm gần đây và cách sử dụng hệ thống HACCP nhằm khống chế mối nguy hại trong quá trình sản xuất. Khóa học cũng cung cấp các kiến thức chuyên môn, chẳng hạn như ngộ độc thực phẩm và phương pháp kiểm tra nhanh chóng. Đến với khóa học này, sẽ giúp hỗ trợ các chuyên gia thực phẩm về, kỹ năng an toàn thực phẩm và kỹ năng kiểm tra thực tế. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Food safety has become an important issue of concern to all countries in the world. For this reason, this course on food safety and inspection will provide a quick and easy introduction to the recent food and safety incidents and how to use the Hazard Analysis Critical Control Point system (HACCP system) to control the hazards in the process. The course will also teach specialized knowledge, such as food poisoning and methods of quick screening. This course will effectively assist food practitioners in learning practical food safety and inspection skills. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 食品安全是世界各國所關注之重要課題。為此,食品安全與檢驗課程中將深入淺出探討近期之食安事件,及如何運用「食品危害分析重要管制點」(HACCP system)於製程中控制危害之發生,課程中也將教授食品中毒與食品快篩等知識,本課程將有效協助食品從業人員學習到務實致用之食品安全與檢驗技能。

Course Object

Khóa học này cũng cung cấp các khái niệm cơ bản về vệ sinh và an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, phòng ngừa và xử lý mối nguy hại. Sau khi tham gia khóa học, sinh viên có thể học:

1. Lý thuyết và thực tiễn của Hệ thống phân tích mối nguy hại và điểm kiểm soát tới hạn .

2. Kiến thức chuyên môn và kỹ năng ngộ độc thực 

phẩm và phương pháp sàng lọc nhanh cho ngộ độc thực phẩm.

3. Nhận thức được nguyên nhân và các quy định pháp luật liên quan đến sự cố an toàn thực phẩm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This course teaches students professional skills and knowledge in food safety and sanitation, , food poisoning and hazard prevention and treatments. This course also provides the core concepts in food sanitation and safety, mastering the principle of ensuring food safety and sanitation. After taking this course, students can learn:

 1. Theory and practice of Hazard Analysis Critical Control Point System.
 2. Professional knowledge and skills of food poisoning and fast screening methods for food poisoning .

  3. Realize causes and relevant legislation of food safety incidents.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

教授學生食品安全衛生專業技能,食物中毒與危害之防治。建立學生應有食品衛生與安全觀念,掌握確保食品安全衛生原則。修習這門課後,學生可以學習到:

1、   食安事件起因與相關法規。

2、   食品危害分析重要管制點系統(Hazard Analysis Critical Control Point system; HACCP system)理論與實務。

3、   食品中毒與食品快篩專業知識。

Course Teacher Intro

%E7%8E%89%E6%A1%82%E8%80%81%E5%B8%AB.jpg

Giáo sư Trần Ngọc Quế

(1) Chức vụ hiện tại: trợ lý giáo sư và trưởng khoa thực phẩm và dinh dưỡng tại trường Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Meiho.

(2) Học vấn: tiến sĩ Viện Y học Cao Học, Đại Học Y Khoa Cao Hùng.

(3) Giấy chứng nhận: chuyên gia dinh dưỡng Cộng Hòa Trung Hòa (chứng nhận số 000888).

(4) Kinh nghiệm: Công ty dinh dưỡng Xin Hui Xin, Giám đốc sản xuất Phòng marketing công ty TNHH dược phẩm Otsuka Đài Loan , Ủy viên Ủy ban Y tế và Thiết bị Y tế Tiêu chuẩn Các Uỷ ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia, Văn phòng Tiêu chuẩn, Bộ Kinh tế.

(5) Chuyên môn: quản lý dinh dưỡng, Đánh giá dinh dưỡng, Dinh dưỡng lâm sàn, Dinh dưỡng y tế công cộng,v.v..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chen, Yu-Guei

(1) Current position: Assistant Professor and Chairman, Department of Food and Nutrition, Meiho University.

(2) Education: Ph.D., Graduate Institute of Medicine, Kaohsiung Medical University.

(3) Certificate: Dietitian of the Republic of China (Certificate No. 000888).

(4) Working Experience:

 1. Dietitian at Sing Wish Hospital.
 2. Product manager, Marketing Department, Taiwan Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.
 3. Committee member, Health and Medical Devices National Standards Technical Committee, Bureau of Standards, Ministry of Economic Affairs.

(5) Expertise: Group dietary management, Nutritional assessment, Clinical nutrition, Public health nutrition, etc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

陳玉桂老師

(1)   現職:美和科技大學食品營養系副教授兼系主任。

(2)   學歷:高雄醫學大學醫學研究所博士。

(3)   證照:中華民國營養師證照(營養字第000888號)。

(4)   經歷:馨蕙馨醫院營養師、台灣大塚製藥股份有限公司行銷部產品經理、經濟部標準檢驗局衛生及醫療器材國家標準技術委員會委員。

(5)   專長:團體膳食管理、營養評估、臨床營養學、公共衛生營養學等。

%E6%B8%85%E5%AF%8C%E8%80%81%E5%B8%AB.jpg

Giáo sư Zhou Qing Fu

(2) Học vấn: tiến sĩ Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc Gia Bình Đông khoa Khoa học thực phẩm.

(3) Chứng nhận: Kỹ thuật viên thực phẩm của Cộng Hòa Trung Hoa (Giấy chứng nhận số 007861) ,Nghi lễ tiếp tân khách hàng quốc tế B-Class (6897-10110134755) và Khóa đào tạo cơ bản về kiểm soát an toàn thực phẩm (CFA No. A102070335).

(4) Kinh nghiệm: Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển, Công ty TNHH Thực phẩm Hong Yang, Trợ lý và Trưởng phòng Quản lý Thực phẩm và Đồ uống, Viện Công nghệ Fortune, Phó Tổng Thư ký, Hiệp hội Phát triển Trung Quốc HACCP, Thành viên Ủy ban, Bộ phận Đào tạo và Chất lượng, Hiệp hội Phát triển HACCP Trung Quốc.

(5) Chuyên môn: Chế biến thực phẩm, Hóa học thực phẩm, An toàn vệ sinh thực phẩm, Sản phẩm mới và phát triển công nghệ chế biến ngũ cốc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chou, Chin-Fu

(1) Current position: Assistant Professor, Department of Food Science and Nutrition, Meiho University.

(2) Education: Ph.D., Department of Food Science, National Pingtung University of Science and Technology.

(3) Certificate: Food technician of the Republic of China (Certificate No. 007861); International Etiquette Receptionist B-Class (6897-10110134755), and Food Safety Control System Basic Training Course (CFA No. A102070335).

(4) Working Experience:

 1. Director of Research and Development, Hong Yang Food Co., Ltd.
 2. Assistant Professor and Head, Department of Food and Baverage Management, Fortune Institute of Technology.
 3. Deputy Secretary General, Chinese HACCP Development Association.
 4. Committee member, Training and Quality Section, Chinese HACCP Development Association.

(5) Expertise: Food processing, Food chemistry, Food safety and sanitation, New products and processing technology development for cereals.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

周清富老師

(1)   現職:美和科技大學食品營養系助理教授。

(2)   學歷:國立屏東科技大學食品科學系博士。

(3)   證照:中華民國食品技師證照(技證字第007861號)、國際禮儀接待員乙級(6897-10110134755)、食品安全管制系統基礎訓練班合格(食安訓字第A102070335號)。

(4)   經歷:弘陽食品股份有限公司研發長、和春技術學院餐飲管理系助理教授兼系主任、中華食品安全管制系統發展協會副秘書長、中華食品安全管制系統發展協會訓練品質委員。


(5)  專長:食品加工、食品化學、食品安全衛生、穀類食品開發及加工新技術。

Course Schedule

第1週:Giới thiệu khóa học,Course Introduction,課程介紹

第2週:Chủ đề 1: Năm bước chuẩn bị HACCP,Topic 1:Five preparatory steps for HACCP,主題1:HACCP之五個預備步驟

第3週: Chủ đề 2: : Bảy quy tắc HACCP,Topic 2:Seven Principles for HACCP,主題2:HACCP七大原則

第4週: Chủ đề 3: : Kiểm tra nhanh an toàn thực phẩm,Topic 3:Food Safety Fast Screening,主題3:食安快速篩檢

第5週:Báo cáo giữa kỳ của khoá học,Course Midterm Reports,課程期中報告填寫

第6週:Chủ đề 4: Ngộ độc thực phẩm,Topic 4:Food Poisoning,主題4:食品中毒

第7週: Chủ đề 5: Tìm Hiểu về các Sự kiện An ninh thực phẩm -1,Topic 5: Inquiry into Food Security Events -1,主題5:食安事件之探討-1

第8週:Chủ đề 6: Tìm Hiểu về các Sự kiện An ninh thực phẩm -2,Topic 6: Inquiry into Food Security Events -2,主題6:食安事件之探討-2

第9週:Báo cáo cuối khóa học,Course Final Reports,課程期末報告填寫

第10週: Báo cáo cuối khóa học,Course Final Reports,課程期末報告填寫

第11週:Thống kê kết quả và công bố kết quả,Score calculation and announcement,成績統計與公佈

第12週:Thống kê kết quả và công bố kết quả,Score calculation and announcement,成績統計與公佈

Course Content

Có sáu chủ đề trong khóa học này, sáu chủ đề bao gồm:"Năm bước chuẩn bị cho HACCP" và "Bảy nguyên tắc HACCP "," Kiểm tra nhanh an toàn thực phẩm."" Ngộ độc thực phẩm "và" "Tìm hiểu về các sự kiện an ninh thực phẩm-1", "Tìm hiểu về các sự kiện an ninh thực phẩm-2.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

There are six topics in this course, each with about six topics including: "Five preparatory steps for HACCP" , "Seven principles for HACCP","Food safety fast screening", "Food poisoning" and  "Inquiry into food and security events-1"and "Inquiry into on food and security events-2"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本課程規劃有六個主題,每個主題約有6個小單元,包括:「HACCP之五個預備步驟」、「HACCP七大原則」、「食安快速篩檢」、「食品中毒」、「食安事件之探討-1」及「食安事件之探討-2」等。

Course Mode

Khóa học này được chia làm 6 chủ đề, mỗi chủ đề bao gồm 5 đến 6 bài học. Mỗi bài cung cấp một video giảng dạy dài 10 phút. hàng tuần sau mỗi bài học đều có kiểm tra đơn giản để giúp học viên nhanh chóng biết được họ hiểu bài học đến đâu, ngoài ra báo cáo cuối kì và kiểm tra cuối kì để đánh giá kết quả học tập.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

This course is divided into six topics, each of which consists of 5-6 units. Each unit provides a teaching video for about 10 minutes. A weekly quiz is provided in conjunction with the course contents to help learners quickly confirm whether they understand the lesson and arrange a final exam  to assess the learning outcomes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

本課程分為六個主題,每個主題由5-6個單元所組成,每個小單元提供一段約10分鐘的教學影片。每週配合課程內容提供隨堂測驗,以幫助學習者快速確認是否瞭解上課內容,另安排期末測驗用以考核學習成果。

Course Grade

 • Các hoạt động học trực tuyến (bao gồm: đọc bằng hình ảnh-âm thanh, hỏi ý kiến, thảo luận chủ đề và bảng câu hỏi, vv): 20%.
 • Nhiệm vụ nhỏ cho tất cả các chủ đề (tổng số 5 bài tập nhỏ): 50%.
 • Thi giữa kỳ 、 Thi cuối kỳ: 30%.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Online learning activities (including: visual-audio reading, question consultation, topic discussion and questionnaire, etc.): 20%.

 • Small assignments on all topics (totally 5 small assignments): 50%. 
 • Midterm Exam、Final Exam: 30%.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 線上學習活動(包含:影音閱讀、問題諮詢、議題討論及問卷填答等):20%。
 • 各主題小作業(共計5份小作業):50%。
 • 期中、期末測驗:30%。

Grade Required


Course grade pass:60Grade Memo:max grade 100 point

Course Ability

Khóa học này không đòi hỏi kiến thức nền và phù hợp với tất cả học sinh quan tâm đến kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.

This course requires no background knowledge and is suitable for all learners who are interested in food safety and inspection.

本課程無須背景知識,適合所有對食品安全與檢驗有興趣的學習者修習。

Certificate information

本課程證書費用:500元

如何申請證書?

1.點選右上方的「小白人」。

2.點選「證書下載」。

3.畫面即會轉到申請證書系統中,請點選「我要申請證書」。

4.點選「我要搜尋」開始申請證書。

詳細證書下載流程說明請點這裡