FM-2018台灣線上學習高峰會
2018/05/20
(Hết hạn đăng ký)

Tóm tắt

為了提供更好的服務品質,本課程已轉移至新課程主機,若您仍有學習本課程的需求,建議重新選課,謝謝!

選課網址:https://www.ewant.org/admin/tool/mooccourse/mnetcourseinfo.php?hostid=11&id=5302

面對二十一世紀全球化的知識經濟時代,線上學習是明顯的未來趨勢, 教育部高教深耕計畫已於今年開始實施,其強調教學創新的重要性,可 預期未來五年高教深耕計畫執行期間,線上學習將進入快速及多元發展 的階段。本校因此籌辦「2018台灣線上學習高峰會」,邀請國內外重 量級的線上學習專家與大家分享教學經驗及對未來趨勢的看法。今年度 高峰會主要探討以下議題:

1.設計與開發成功的磨課師:Oakley老師的不傳心法

2.大學數位學習的現況與未來展望

3.Online to Onsite (O2O)環境教育

4.慕課中的故事化學習法:雙城記

5.大眾自學與小眾共學的體制創新歷程

6.如何促進網路合作學習成效:最佳化分組與激勵機制設計

Giới thiệu về giáo viên khóa học

%E4%B8%8A%E5%8D%88%E5%A0%B4%E8%AC%9B%E8%80%85.jpg

%E4%B8%8B%E5%8D%88%E5%A0%B4%E8%AC%9B%E8%80%85.jpg

Lịch trình khóa học

1 Section:設計與開發成功的磨課師 :Oakley老師的不傳心法

2 Section:大學數位學習的現況與未來 展望

3 Section:Online to Onsite (O2O)環 境教育

4 Section:綜合座談I暨頒獎典禮

5 Section:慕課中的故事化學習法:雙 城記

6 Section:大眾自學與小眾共學的體制 創新歷程

7 Section:如何促進網路合作學習成效 :最佳化分組與激勵機制設計

8 Section:綜合座談II

Nội dung khóa học

%E9%AB%98%E5%B3%B0%E6%9C%83%E8%AC%9B%E8%80%85.jpg

Tiêu chí chấm điểm

本課程不開放測驗與證書。

Grade Required


Course grade pass:100Grade Memo:max grade 100 point

Môn học tiên quyết hoặc năng lực cần có

-