初級越語(二)(2024春季班)
อาจารย์: 陳氏蘭
2024/03/27~2024/06/12

บทคัดย่อ

1.課程內容豐富實用:向初學者介紹越南語語音系統與拼音練習,提供日常生活常用的單字、句子、句型說明分享並根據具體的主題如菜市場殺價、餐廳點餐、詢問衣服尺寸、關心生病友人、詢問距離和交通工具、表達愛好或能力以及越南語的比較用法等等,練習基礎越南語溝通能力。此外還提供越南社會文化相關知識為了幫助學習者能夠了解到台灣與越南之間溝通文化以及生活習慣的差異。

2.情境短劇加深學習印象:每個主題內容都透過課程工作團隊提供精彩的情境短劇演出與經驗分享提供了身歷其境的實用對話練習。

จุดมุ่งหมายรายวิชา

本課群團隊規劃以高雄大學與MOOCs課群(程)教學目標為核心,推動華越雙語教學,從聽、說、讀、寫與思考五項能力,以及專業訓練。在此基礎上思考如何將該課程作一番有系統與有效的教學組合,使學習者可以在語言與專業的課程中,達到此科群教育之理想。因此,必須完成以下課題:

(1)    清楚越南語發音系統,能自己拼音越南語單字。

(2)    精通越南語日常生活常用相關之單字,如:菜市場殺價、餐廳點餐、詢問衣服尺寸、關心生病友人、詢問距離和交通工具、表達愛好或能力等等。

(3)    透過句型解釋說明能把握常用句子結構,並能在需要時刻能及時運用與本地人溝通。

(4)    透過工作團隊的情境演出練習聽力與會話能力。

(5)    進一步了解越南與台灣社會經濟文化背景的差異,累積跨文化溝通技巧與經驗。

ข้อมูลผู้สอน

 • 教師姓名:陳氏蘭
 • 教師簡介:大家好,我是陳氏蘭老師,來自於越南,目前在國立高雄大學東亞語文學系越語組任教。
 • 學歷:國立成功大學教育研究所博士
 • 工作背景(越語教學領域): 

2014 - 迄今

國立高雄大學東亞語文學系教師

2017

國立高雄大學教育部磨課師課程推廣計畫教師「初級越語一、二」

2016

國立高雄大學教育部磨課師課程推廣計畫教師「觀光越語一、二」

2015/5- 2016/4  

國立高雄大學教育部磨課師課程推廣計畫教師「初級越語一、二」

2007-2013

國立成功大學外國語言中心兼任講師

2005-2007

泰國瑪哈沙拉坎國立大學社科院泰國語與東方語言學系越南語組專任講師


ตารางเรียน

第1週:指定代詞與單位量詞的用法

第2週:表示感受、比較的方式

第3週:表示感受、比較的方式

第4週:菜市場:問價格與討價還價的用法

第5週:飲食:小吃店與餐廳點菜的用法

第6週:表達能力、愛好、經驗的用法

第7週:身體健康:生病、看病越南語說法

第8週:購物中心:選擇商品、試穿的說法

第9週:交通:問路、問距離、交通工具的方法

第10週:期末考

第11週:成績結算&課程結束

เนื้อหารายวิชา

課程內容共有9週,每週分為三個部分呈現,教學影片每週約莫1小時,1週有6單元,每單元約8分鐘。

第一部分:發音練習

第二部分:基礎越南語會話

第三部分:隨堂小測驗

發音練習單元內容分成2部分:

 1. 認識越南語字母,介紹字母、發音方式、教學員發音,舉例說明。
 2. 發音練習,透過聽力選擇正確答案,或聽寫字母等方式幫助學員練習音。

基礎越南語會話單元內容分成3部分:

 1. 字卡:介紹本單元主題要使用的新詞,介紹意思與讀法。
 2. 基礎會話內容:介紹本單元主題的句型結構。
 3. 基礎會話練習:透過圖片或真人拍攝(照片,會話)提供主題情境背景給學員練習本單元的內容。

小測驗單元內容:

根據本週內容提供小測驗,測驗類型包含聽後選擇正確的答案、聽寫、填空等內容。老師會配合錄音,進行聽力相關測驗。

รูปแบบการเรียนการสอน

每週會有5個單元的教學影片,並配合最後單元的聽力閱讀練習影片,以幫助複習當週課程內容。

ระดับคะแนนในรายวิชา

 • 課程及格標準: 60分 滿分: 100分
 • 期末考:100%

ผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์


Course grade pass:60Grade Memo:max grade 100 point

รายวิชาหรือทักษะที่มีก่อนเรียน

本科目無須基礎越語能力。

รายการหนังสือแนะนำ

Đoàn, Thiện Thuật(chủ biên). 2004a. Tiếng Việt Trình Độ A(tập 1). Hà Nội: NXB Thế giới.

Đoàn, Thiện Thuật(chủ biên). 2004b. Tiếng Việt Trình Độ A(tập 2). Hà Nội. NXB Thế giới.

Nguyễn, Anh Quế. 2000. Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài – Vietnamese for Foreigners. Hà Nội: NXB Văn hóa Thông tin.

Nguyễn, Văn Phúc(chủ biên). 2004. Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài – Vietnamese for Foreigners(Elementary Level). Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia.

Nguyễn, Việt Hương. 2004. Thực Hành Tiếng Việt(Dành Cho Người Nước Ngoài) – Practice Vietnamese Use for Foreigners. Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia.

คำถามและคำตอบที่พบบ่อย

1. 我沒有修過MOOCS課程,需要準備什麼?
答:無。

2. 我修習此課程需要具備越語相關基礎嗎?
答:不需要,此課程為基礎越語課程,無須另外具備越語能力。

3. 我在此課程可以有什麼收穫?
答:能說基本越語會話,了解越語母音及聲調發音。

4. 此課程是否會提供上課投影片?
答:不會,上課方式只有課程影片。

ข้อมูลใบรับรอง

本課程修課通過證明費用:500元
如何申請及下載證書?