opening

為地球守住1.5度C:...
2024/06/05 ~ 2024/12/25
长荣大学
從觀念到實戰:資料庫應...
2024/03/06 ~ 2024/08/28
长荣大学
學會用數據說故事的魔法...
2024/03/06 ~ 2024/08/28
长荣大学
綠金時代:新能源轉型與...
2024/03/06 ~ 2024/08/28
长荣大学
環境保育-福爾摩沙的根...
2024/03/06 ~ 2024/08/28
长荣大学
資料新聞學(2024春...
2024/03/06 ~ 2024/08/28
长荣大学
Python與程式設計...
2024/02/01 ~ 2024/06/30
国立空中大学
資料科學基礎(自學課程)
2023/09/04 ~ 2024/06/30
国立空中大学