食品安全与检验
教师: 陳玉桂,周清富

2018/04/16 ~ 2018/07/06
6小时/12周 (报名结束)

概要

An toàn thực phẩm là vấn đề quan trọng, mà cả thế giới đang quan tâm. Vì lý do này, khóa học về kiểm tra an toàn thực phẩm cung cấp các biện pháp đơn giản và nhanh chóng cho các sự cố an toàn thực phẩm gần đây và cách sử dụng hệ thống HACCP nhằm khống chế mối nguy hại trong quá trình sản xuất. Khóa học cũng cung cấp các kiến thức chuyên môn, chẳng hạn như ngộ độc thực phẩm và phương pháp kiểm tra nhanh chóng. Đến với khóa học này, sẽ giúp hỗ trợ các chuyên gia thực phẩm về, kỹ năng an toàn thực phẩm và kỹ năng kiểm tra thực tế.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Food safety has become an important issue of concern to all countries in the world. For this reason, this course on food safety and inspection will provide a quick and easy introduction to the recent food and safety incidents and how to use the Hazard Analysis Critical Control Point system (HACCP system) to control the hazards in the process. The course will also teach specialized knowledge, such as food poisoning and methods of quick screening. This course will effectively assist food practitioners in learning practical food safety and inspection skills.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
食品安全是世界各国所关注之重要课题。为此,食品安全与检验课程中将深入浅出探讨近期之食安事件,及如何运用「食品危害分析重要管制点」(HACCP system)于制程中控制危害之发生,课程中也将教授食品中毒与食品快筛等知识,本课程将有效协助食品从业人员学习到务实致用之食品安全与检验技能。

课程目标

Khóa học này cũng cung cấp các khái niệm cơ bản về vệ sinh và an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, phòng ngừa và xử lý mối nguy hại. Sau khi tham gia khóa học, sinh viên có thể học:

1. Lý thuyết và thực tiễn của Hệ thống phân tích mối nguy hại và điểm kiểm soát tới hạn .

2. Kiến thức chuyên môn và kỹ năng ngộ độc thực 

phẩm và phương pháp sàng lọc nhanh cho ngộ độc thực phẩm.

3. Nhận thức được nguyên nhân và các quy định pháp luật liên quan đến sự cố an toàn thực phẩm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This course teaches students professional skills and knowledge in food safety and sanitation, , food poisoning and hazard prevention and treatments. This course also provides the core concepts in food sanitation and safety, mastering the principle of ensuring food safety and sanitation. After taking this course, students can learn:

 1. Theory and practice of Hazard Analysis Critical Control Point System.
 2. Professional knowledge and skills of food poisoning and fast screening methods for food poisoning .

  3. Realize causes and relevant legislation of food safety incidents.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

教授学生食品安全卫生专业技能,食物中毒与危害之防治。建立学生应有食品卫生与安全观念,掌握确保食品安全卫生原则。修习这门课后,学生可以学习到:

1、   食安事件起因与相关法规。

2、   食品危害分析重要管制点系统(Hazard Analysis Critical Control Point system; HACCP system)理论与实务。

3、   食品中毒与食品快筛专业知识。

授课教师

download.php?id=345&area=teacherfiles
%E7%8E%89%E6%A1%82%E8%80%81%E5%B8%AB.jpg

Giáo sư Trần Ngọc Quế

(1) Chức vụ hiện tại: trợ lý giáo sư và trưởng khoa thực phẩm và dinh dưỡng tại trường Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Meiho.

(2) Học vấn: tiến sĩ Viện Y học Cao Học, Đại Học Y Khoa Cao Hùng.

(3) Giấy chứng nhận: chuyên gia dinh dưỡng Cộng Hòa Trung Hòa (chứng nhận số 000888).

(4) Kinh nghiệm: Công ty dinh dưỡng Xin Hui Xin, Giám đốc sản xuất Phòng marketing công ty TNHH dược phẩm Otsuka Đài Loan , Ủy viên Ủy ban Y tế và Thiết bị Y tế Tiêu chuẩn Các Uỷ ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia, Văn phòng Tiêu chuẩn, Bộ Kinh tế.

(5) Chuyên môn: quản lý dinh dưỡng, Đánh giá dinh dưỡng, Dinh dưỡng lâm sàn, Dinh dưỡng y tế công cộng,v.v..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chen, Yu-Guei

(1) Current position: Assistant Professor and Chairman, Department of Food and Nutrition, Meiho University.

(2) Education: Ph.D., Graduate Institute of Medicine, Kaohsiung Medical University.

(3) Certificate: Dietitian of the Republic of China (Certificate No. 000888).

(4) Working Experience:

 1. Dietitian at Sing Wish Hospital.
 2. Product manager, Marketing Department, Taiwan Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.
 3. Committee member, Health and Medical Devices National Standards Technical Committee, Bureau of Standards, Ministry of Economic Affairs.

(5) Expertise: Group dietary management, Nutritional assessment, Clinical nutrition, Public health nutrition, etc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

陈玉桂老师

(1)   现职:美和科技大学食品营养系副教授兼系主任。

(2)   学历:高雄医学大学医学研究所博士。

(3)   证照:中华民国营养师证照(营养字第000888号)。

(4)   经历:馨蕙馨医院营养师、台湾大冢制药股份有限公司行销部产品经理、经济部标准检验局卫生及医疗器材国家标准技术委员会委员。

(5)   专长:团体膳食管理、营养评估、临床营养学、公共卫生营养学等。

%E6%B8%85%E5%AF%8C%E8%80%81%E5%B8%AB.jpg

Giáo sư Zhou Qing Fu

(2) Học vấn: tiến sĩ Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc Gia Bình Đông khoa Khoa học thực phẩm.

(3) Chứng nhận: Kỹ thuật viên thực phẩm của Cộng Hòa Trung Hoa (Giấy chứng nhận số 007861) ,Nghi lễ tiếp tân khách hàng quốc tế B-Class (6897-10110134755) và Khóa đào tạo cơ bản về kiểm soát an toàn thực phẩm (CFA No. A102070335).

(4) Kinh nghiệm: Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển, Công ty TNHH Thực phẩm Hong Yang, Trợ lý và Trưởng phòng Quản lý Thực phẩm và Đồ uống, Viện Công nghệ Fortune, Phó Tổng Thư ký, Hiệp hội Phát triển Trung Quốc HACCP, Thành viên Ủy ban, Bộ phận Đào tạo và Chất lượng, Hiệp hội Phát triển HACCP Trung Quốc.

(5) Chuyên môn: Chế biến thực phẩm, Hóa học thực phẩm, An toàn vệ sinh thực phẩm, Sản phẩm mới và phát triển công nghệ chế biến ngũ cốc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chou, Chin-Fu

(1) Current position: Assistant Professor, Department of Food Science and Nutrition, Meiho University.

(2) Education: Ph.D., Department of Food Science, National Pingtung University of Science and Technology.

(3) Certificate: Food technician of the Republic of China (Certificate No. 007861); International Etiquette Receptionist B-Class (6897-10110134755), and Food Safety Control System Basic Training Course (CFA No. A102070335).

(4) Working Experience:

 1. Director of Research and Development, Hong Yang Food Co., Ltd.
 2. Assistant Professor and Head, Department of Food and Baverage Management, Fortune Institute of Technology.
 3. Deputy Secretary General, Chinese HACCP Development Association.
 4. Committee member, Training and Quality Section, Chinese HACCP Development Association.

(5) Expertise: Food processing, Food chemistry, Food safety and sanitation, New products and processing technology development for cereals.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

周清富老师

(1)   现职:美和科技大学食品营养系助理教授。

(2)   学历:国立屏东科技大学食品科学系博士。

(3)   证照:中华民国食品技师证照(技证字第007861号)、国际礼仪接待员乙级(6897-10110134755)、食品安全管制系统基础训练班合格(食安训字第A102070335号)。

(4)   经历:弘阳食品股份有限公司研发长、和春技术学院餐饮管理系助理教授兼系主任、中华食品安全管制系统发展协会副秘书长、中华食品安全管制系统发展协会训练品质委员。


(5)  专长:食品加工、食品化学、食品安全卫生、谷类食品开发及加工新技术。

课程进度表

第1周:Giới thiệu khóa học,Course Introduction,课程介绍

第2周:Chủ đề 1: Năm bước chuẩn bị HACCP,Topic 1:Five preparatory steps for HACCP,主题1:HACCP之五个预备步骤

第3周: Chủ đề 2: : Bảy quy tắc HACCP,Topic 2:Seven Principles for HACCP,主题2:HACCP七大原则

第4周: Chủ đề 3: : Kiểm tra nhanh an toàn thực phẩm,Topic 3:Food Safety Fast Screening,主题3:食安快速筛检

第5周:Báo cáo giữa kỳ của khoá học,Course Midterm Reports,课程期中报告填写

第6周:Chủ đề 4: Ngộ độc thực phẩm,Topic 4:Food Poisoning,主题4:食品中毒

第7周: Chủ đề 5: Tìm Hiểu về các Sự kiện An ninh thực phẩm -1,Topic 5: Inquiry into Food Security Events -1,主题5:食安事件之探讨-1

第8周:Chủ đề 6: Tìm Hiểu về các Sự kiện An ninh thực phẩm -2,Topic 6: Inquiry into Food Security Events -2,主题6:食安事件之探讨-2

第9周:Báo cáo cuối khóa học,Course Final Reports,课程期末报告填写

第10周: Báo cáo cuối khóa học,Course Final Reports,课程期末报告填写

第11周:Thống kê kết quả và công bố kết quả,Score calculation and announcement,成绩统计与公布

第12周:Thống kê kết quả và công bố kết quả,Score calculation and announcement,成绩统计与公布

课程内容

Có sáu chủ đề trong khóa học này, sáu chủ đề bao gồm:"Năm bước chuẩn bị cho HACCP" và "Bảy nguyên tắc HACCP "," Kiểm tra nhanh an toàn thực phẩm."" Ngộ độc thực phẩm "và" "Tìm hiểu về các sự kiện an ninh thực phẩm-1", "Tìm hiểu về các sự kiện an ninh thực phẩm-2.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

There are six topics in this course, each with about six topics including: "Five preparatory steps for HACCP" , "Seven principles for HACCP","Food safety fast screening", "Food poisoning" and  "Inquiry into food and security events-1"and "Inquiry into on food and security events-2"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本课程规划有六个主题,每个主题约有6个小单元,包括:「HACCP之五个预备步骤」、「HACCP七大原则」、「食安快速筛检」、「食品中毒」、「食安事件之探讨-1」及「食安事件之探讨-2」等。

上课形式

Khóa học này được chia làm 6 chủ đề, mỗi chủ đề bao gồm 5 đến 6 bài học. Mỗi bài cung cấp một video giảng dạy dài 10 phút. hàng tuần sau mỗi bài học đều có kiểm tra đơn giản để giúp học viên nhanh chóng biết được họ hiểu bài học đến đâu, ngoài ra báo cáo cuối kì và kiểm tra cuối kì để đánh giá kết quả học tập.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

This course is divided into six topics, each of which consists of 5-6 units. Each unit provides a teaching video for about 10 minutes. A weekly quiz is provided in conjunction with the course contents to help learners quickly confirm whether they understand the lesson and arrange a final exam  to assess the learning outcomes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

本课程分为六个主题,每个主题由5-6个单元所组成,每个小单元提供一段约10分钟的教学影片。每周配合课程内容提供随堂测验,以帮助学习者快速确认是否了解上课内容,另安排期末测验用以考核学习成果。

评分标准

 • Các hoạt động học trực tuyến (bao gồm: đọc bằng hình ảnh-âm thanh, hỏi ý kiến, thảo luận chủ đề và bảng câu hỏi, vv): 20%.
 • Nhiệm vụ nhỏ cho tất cả các chủ đề (tổng số 5 bài tập nhỏ): 50%.
 • Thi giữa kỳ 、 Thi cuối kỳ: 30%.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Online learning activities (including: visual-audio reading, question consultation, topic discussion and questionnaire, etc.): 20%.

 • Small assignments on all topics (totally 5 small assignments): 50%. 
 • Midterm Exam、Final Exam: 30%.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 线上学习活动(包含:影音阅读、问题咨询、议题讨论及问卷填答等):20%。
 • 各主题小作业(共计5份小作业):50%。
 • 期中、期末测验:30%。

通过标准


课程及格标准:60分满分:100分

先修科目或先备能力

Khóa học này không đòi hỏi kiến thức nền và phù hợp với tất cả học sinh quan tâm đến kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.

This course requires no background knowledge and is suitable for all learners who are interested in food safety and inspection.

本课程无须背景知识,适合所有对食品安全与检验有兴趣的学习者修习。